Wij ontzorgen u op het gebied van veiligheid.

#AlsHetVeiligMoetZijn

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ADD: ADD Safety & Security B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7903 AK) aan de Industrieweg 96, Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 04065366.

Opdrachtgever: Iedere partij die met ADD Overeenkomst(en) is aangegaan tot het verrichten van Werkzaamheden en/of leveren van Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Partijen: ADD en Opdrachtgever(s).

Werkzaamheden: De door ADD te leveren dan wel te verrichten werkzaamheden, zoals blijkt uit de tussen Opdrachtgever en ADD gesloten Overeenkomst(en).

Diensten: De door ADD te leveren dan wel te verrichten Diensten, zoals blijkt uit de tussen Opdrachtgever en ADD gesloten Overeenkomst(en).

Opdracht: Iedere Overeenkomst, waarbij ADD zich jegens één of meer Opdrachtgevers verbindt om Werkzaamheden te verrichten en/of Diensten te leveren.

Overeenkomst: De Overeenkomst(en) tussen ADD en Opdrachtgever waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

Personeel: Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij ADD, die door ADD worden ingezet bij de uitvoering/ levering van de overeengekomen Werkzaamheden en/of Diensten.

Riskmanagement: Advisering, consultancy en (project)management door ADD op het gebied van veiligheid, beveiliging en bewaking.

Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door ADD op het terrein van beveiliging en bewaking.

Services: Receptiediensten, gastheerschap alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door Personeel van ADD, die zijn gestationeerd in of bij het Object van Opdrachtgever.

Sleutels: Door Opdrachtgever ter beschikking gesteld(e) voorwerp(en) en/of middel(len) waarmee toegang tot een Object kan worden verkregen.

Object: Het pand, perceel, evenemententerrein, inrichting, complex of installatie waarop de te verrichten/ te leveren Werkzaamheden en/of te verrichten/ te leveren Diensten betrekking hebben.

Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door Personeel van ADD dat is gestationeerd in of bij het Object.

Close Protection: Personeel dat specifiek getraind is teneinde een Opdrachtgever met een verhoogd veiligheidsrisico persoonlijk te begeleiden dan wel te beschermen.

Chauffeursdiensten: Werkzaamheden en/of Diensten, die worden uitgevoerd in het kader van een vervoeren van personen.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten/ (wijzigingen in de) Overeenkomst(en) welke ADD met de Opdrachtgever is aangegaan, inclusief de uitvoering van de desbetreffende Opdrachten/ Overeenkomst(en), alsmede op daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en opdrachtbevestigingen. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop/levering) voorwaarden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door ADD te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Opdrachten/Overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door ADD te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand. 

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal ADD nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door ADD schriftelijk akkoord zijn bevonden.

2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op eventueel in de toekomst tussen ADD en de Opdrachtgever te sluiten Opdrachten/Overeenkomsten. 

2.7 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen ADD en de Opdrachtgever, conform bepaling 2.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst(en), Algemene Voorwaarden of Bijlagen (bij de Overeenkomst(en)), geldt de volgende rangorde:

1) de Overeenkomst;

2) de bijlagen;

3) deze Algemene Voorwaarden.

2.8 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten, wijzigingen, annulering en last-minute opdrachten

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van ADD zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding(en)/offerte(s) een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien door ADD geen termijn voor aanvaarding is genoemd, vervalt de aanbieding(en)/offerte(s) 30 dagen na datum aanbieding(en)/offerte(s).

3.2 Indien Opdrachtgever een aanbieding en/of offerte van ADD heeft aanvaard, heeft ADD desalniettemin het recht om de aanbieding en/of offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever alsnog te herroepen. ADD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige kosten, directe of indirecte schade die uit een dergelijke herroeping voortvloeien.

3.3 ADD is gebonden indien en zodra ADD-opdracht en/of aanvaard(e) aanbod/offerte zijdens Opdrachtgever betreffende het verrichten en/of leveren van Werkzaamheden en/of Dienst(en) schriftelijk heeft bevestigd.

3.5 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ADD alleen indien ADD dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.

3.6 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen/tarieven, die in aanbiedingen en/of offertes en/of Overeenkomsten en/of Opdracht(bevestigingen) worden vermeld in euro’s, exclusief btw.

3.7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst/Opdracht te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen hierover in overleg treden. Een wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst/Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht beïnvloeden. ADD zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.

3.7.2 ADD is bevoegd om wanneer uit de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst/Opdracht financiële consequenties volgen, deze door te berekenen aan de Opdrachtgever. ADD zal de Opdrachtgever hiervan van tevoren inlichten.

3.7.3 ADD is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Opdrachtgever.

3.7.4 Indien ADD met de Opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is ADD niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. ADD mag stijgingen in de kosten doorberekenen conform hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en/of voor zover die het gevolg zijn van buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden en/of door verhoging van inkoopprijzen.

3.8 Indien Opdrachtgever de opdracht voor het plaatsvinden van de werkzaamheden (gedeeltelijk) annuleert zal een vergoeding aan ADD in rekening worden gebracht conform de onderstaande staffel:

Bij annulering 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden is Opdrachtgever 80% van het bedrag verschuldigd van hetgeen wordt geannuleerd;

Bij annulering 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden is Opdrachtgever 70% van het bedrag verschuldigd van hetgeen wordt geannuleerd;

Bij annulering 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden is Opdrachtgever 60% van het bedrag verschuldigd van hetgeen wordt geannuleerd;

Bij annulering meer dan 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden is Opdrachtgever 50% van het bedrag verschuldigd hetgeen wordt geannuleerd.

3.9 Bij aanvragen binnen 48 uur voor aanvang dienst geldt een toeslag van 25% op de genoemde tarieven;

Bij aanvragen binnen 24 uur voor aanvang dienst geldt een toeslag van 50% op de genoemde tarieven.

Artikel 4 Uitvoering/ Personeel/ informatieverschaffing/ facilitair

4.1. Alle door ADD in opdracht van Opdrachtgever(s) te verrichten en/of te leveren Werkzaamheden en/of Dienst(en), worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. ADD zal zich ervoor inspannen om de Opdracht/Overeenkomst op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren. Overeengekomen termijnen zijn echter niet fataal. Overschrijding geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst(en) te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

4.2.1 ADD bepaalt de wijze waarop en door wie c.q. welk Personeel de Opdracht/Overeenkomst wordt uitgevoerd. ADD heeft het recht de uit de Opdracht/Overeenkomst voortvloeiende Werkzaamheden en/of Diensten door, door ADD in te schakelen Personeel te laten uitvoeren. In dat geval zullen deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op de door dit Personeel te verrichten en/of te leveren Werkzaamheden en/of Diensten.

4.2.2 ADD kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden en/of Diensten aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Opdracht/Overeenkomst(en) tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is ADD vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door ADD ingezette Personeel niet blijkt te voldoen, dan wel de Werkzaamheden en/of Diensten structureel niet naar behoren verricht, zal ADD op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en na overleg met Opdrachtgever het betreffende Personeel vervangen.

4.2.3 Indien het noodzakelijk is dat Personeel van ADD moet worden ingewerkt en/of speciaal ten behoeve van Werkzaamheden en/of Diensten voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

4.2.4 Opdrachtgever zal gedurende looptijd van de Opdracht/Overeenkomst(en) tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van ADD in dienst nemen en/of door Personeel van ADD Werkzaamheden en/of Diensten voor hem en/of derden laten verrichten c.q. leveren, op straffe van een 

direct opeisbare boete van € 1.500,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding van deze bepaling voortduurt, onverminderd het recht van ADD op volledige schadevergoeding.

4.3 Opdrachtgever dient zich maximaal in te spannen de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst door ADD mogelijk te maken en te bevorderen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en/of vergunningen en/of overige bescheiden en/of sleutels en/of anderszins, waarvan ADD heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan ADD ter beschikking staan. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst benodigde gegevens/bescheiden niet tijdig aan ADD zijn verstrekt, heeft ADD het recht de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.4.1 Indien door Personeel, in het kader van de Opdracht/Overeenkomst, Werkzaamheden en/of Diensten worden verricht/geleverd op de locatie van Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door dat Personeel in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4.2 Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een werkomgeving, welke voldoet aan de door de Overheid gestelde eisen aangaande de Arbeidsomstandighedenwet alsmede de wettelijke veiligheidseisen. Indien Opdrachtgever in verzuim is en blijft, is ADD gerechtigd maatregelen te nemen om aan de gestelde eisen te voldoen. De daaruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.

4.4.3 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van ADD haar Werkzaamheden en/of Diensten verricht/verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij de Werkzaamheden en/of Diensten schade lijdt.

Artikel 5 Prijzen/ Vergoeding/ tarieven

5.1 Opdrachtgever is gehouden de met ADD overeengekomen prijzen/vergoeding/tarifering voor Werkzaamheden en/of Diensten volledig en tijdig aan ADD te voldoen. 

5.2 Indien tijdens de duur van de Opdracht/Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden (waaronder tenminste te verstaan verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO-kosten, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten) is ADD gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen/vergoeding/tarieven tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van in dit verband door de Overheid gestelde en/of te stellen regels. 

5.3 In het geval een vaste prijs/vergoeding/tarief is overeengekomen voor alle of bepaalde Werkzaamheden en/of  Diensten en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en/of Diensten door ADD blijkt dat de verwachte hoeveelheid Werkzaamheden en/of Diensten en/of de duur van de Werkzaamheden en/of Diensten omvangrijker blijkt en/of meer tijd in beslag neemt dan door Opdrachtgever en ADD ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van ADD kan worden verwacht de Werkzaamheden en/of Diensten te verrichten tegen de overeengekomen prijs/vergoeding/tarief, dan zullen deze Werkzaamheden en/of Diensten worden aangemerkt als meerwerk en is Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan ADD te voldoen.

5.5 Indien op algemeen erkende christelijke en/of nationale feestdagen, ingevolge artikel 3 Algemene Termijnenwet, Personeel van ADD wordt ingezet, gelden afwijkende toeslagen. Voor Werkzaamheden en/of Diensten verricht c.q. geleverd op werkdagen geldt een extra toeslag van 50% over het basis uurtarief bovenop de al geldende toeslag (indien van toepassing), voor Werkzaamheden en/of Diensten verricht c.q. geleverd op weekenddagen wordt een toeslag berekend van 50% over het basis uurtarief bovenop de al geldende toeslag, voor Werkzaamheden en/of Diensten verricht c.q. geleverd op 31 december 16:00 uur tot 01 januari 16:00 uur wordt een toeslag berekend van 100% over het basis uurtarief bovenop de al geldende toeslag (indien van toepassing) tenzij in de Overeenkomst een andere toeslag is overeengekomen.

5.6 Er is een reiskostenvergoeding van toepassing van € 0,18 per verreden kilometer, dit berekend vanaf de vestigingslocatie (huisnummer + postcode) van ADD.

Artikel 6 Facturen en betaling

6.1.1 De door ADD aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum aan ADD te zijn voldaan. Deze termijn van dertig (30) dagen geldt slechts indien door ADD voorafgaande aan de te verrichten Werkzaamheden en/of te leveren Diensten door ADD aan Opdrachtgever wordt gefactureerd. Indien ná afloop van de door ADD voor Opdrachtgever verrichtte Werkzaamheden en/of geleverde Diensten wordt gefactureerd door ADD, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. 

6.1.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd over de openstaande vorderingen. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door ADD  gemaakte, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor invordering. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten.

6.1.3 Voor horecabedrijven als Opdrachtgever van ADD geldt een betalingstermijn van zeven (7) dagen. De door ADD aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen dienen aldus alsdan binnen zeven (7) dagen na factuurdatum aan ADD te zijn voldaan. Wanneer er binnen deze termijn geen betaling plaatsvindt, is ADD gerechtigd, voor zover van toepassing, de te verrichten Werkzaamheden en/of te leveren Diensten op te schorten en is artikel 6.1.2 van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig van toepassing. Voor horeca- en evenementenbeveiliging geldt bovendien dat voor aanvang van de te verrichten Werkzaamheden en/of te leveren Diensten tenminste de helft van het factuurbedrag op rekening van ADD dient te zijn bijgeschreven, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Indien Opdrachtgever niet voor betaling heeft zorggedragen, is ADD gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. De betalingsverplichting van Opdrachtgever blijft onverminderd van toepassing.

6.2 Indien facturering voorafgaand aan de Werkzaamheden en/of Diensten plaatsvindt en het factuurbedrag is niet binnen de in dit artikel genoemde termijn op de bankrekening van ADD bijgeschreven, dan heeft ADD – naar eigen keuze- het recht de Opdracht/Overeenkomst op te schorten of te beëindigen c.q. te ontbinden, zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van ADD in de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de kosten welke door ADD zijn gemaakt ter voorbereiding en /of uitvoering en/of beëindiging c.q. ontbinding van de Opdracht/Overeenkomst, evenals mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan ADD te vergoeden. ADD zal Opdrachtgever hiervoor een factuur sturen.

6.3 Eventuele op- en/of aanmerkingen door Opdrachtgever op facturatie van ADD dient binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan ADD te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen heeft geen opschortende werking ten opzichte van de te betalen factuur.

6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van ADD op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is ADD gerechtigd de voor ADD uit de Opdracht/Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen direct op te schorten en/of de Opdracht/Overeenkomst te beëindigen dan wel te ontbinden.

6.5 Opdrachtgever heeft onder geen beding recht op opschorting van betaling of verrekening, tenzij Opdrachtgever een consument betreft.

Artikel 7 Strafbare feiten

  1. Indien (Personeel van) ADD een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert (Personeel van) ADD dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. (Personeel van) ADD behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor (Personeel van) ADD of indien (Personeel van) ADD door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit plegen. Aangifte door (Personeel van) ADD geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. (Personeel van) ADD is niet aansprakelijk voor schade van derden en/of Opdrachtgever ten gevolge van aangifte door (Personeel van) ADD. Opdrachtgever vrijwaart (Personeel van) ADD voor alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 8 Sleutels

8.1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst aan (Personeel van) ADD ter beschikking worden gesteld, worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Opdracht/Overeenkomst door ADD bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen voornoemde termijn van twee maanden af te halen. Op verzoek van Opdrachtgever kan ADD de Sleutels bij Opdrachtgever bezorgen; ADD is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Opdracht/Overeenkomst kwijtraken en/of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan ADD. ADD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.

8.3 Schade die in het verband met dit artikel door Opdrachtgever wordt geleden en aan ADD toerekenbaar is, is steeds beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000,-per gebeurtenis.

Artikel 9 Ter beschikking gestelde zaken/ IE

9.1 Indien ADD aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan ADD. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning door ADD aan Opdrachtgever, alsnog in gebreke blijft met het voldoen aan voornoemde verplichting, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de eventuele kosten van vervanging, aan ADD te voldoen.

9.2 De intellectuele eigendomsrechten op door ADD aan Opdrachtgever verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en/of door haar geleverde programmatuur blijven van ADD. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADD worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

9.3 Bij overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden verbeurt Opdrachtgever aan ADD een boete van € 4.000,- per overtreding, hetwelk direct opeisbaar, zulks onverminderd het recht van ADD om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding door Opdrachtgever van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan ADD kunnen worden toegerekend, waardoor ADD niet in staat is haar verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder, aldus niet limitatief, worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigende gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van ADD, stakingen elders voor zover ADD daardoor in haar Werkzaamheden/Diensten wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van ADD aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.

10.2 Ingeval van overmacht is ADD bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en op te blijven schorten, zolang de overmacht situatie voortduurt. Indien de overmacht situatie langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Opdracht/Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.3 Voor zover ADD ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Opdracht/Overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Opdracht/Overeenkomst zelfstandige waarde toekomt, is ADD gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht/Overeenkomst. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het opschorten van betaling van deze factuur.

Artikel 11 Aansprakelijkheid/ vrijwaring

11.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ADD afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van ADD. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.

11.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 40% van de hoogte van de overeengekomen vergoeding per Opdracht/Overeenkomst tot een maximumbedrag van € 2.500.000,00.

11.3 ADD is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

11.4 ADD is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.

11.5 ADD is niet aansprakelijk voor schade die bij correcte uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door omstandigheden vereiste spoed.

11.6 ADD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

11.7 ADD is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval ADD per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en ADD, doordat de Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

11.8 Niet alleen ADD maar ook Personeel die bij de uitvoering van een Opdracht/Overeenkomst voor een Opdrachtgever is ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Bij het inschakelen van Personeel door ADD, zal ADD steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ADD is voor eventuele tekortkomingen (in de ruimste zin des woords) van Personeel niet aansprakelijk. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval ADD aansprakelijk is voor fouten van de door ADD ingeschakelde derden dan wel Personeel.

11.9 Indien ADD op veiligheidsgebied te maken krijgt met (onderhoud aan) technische installaties, zoals inbraakpreventie, brandveiligheid, camerasystemen, communicatiesystemen, toegangscontroles en tijdsregistratiesystemen, schakelt ADD hiervoor gespecialiseerde derden in. Voor eventuele tekortkoming van deze derden is ADD nimmer aansprakelijk. Mocht ADD onverhoopt toch aansprakelijk zijn voor deze tekortkoming dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel van de Algemene Voorwaarden is bepaald.

11.10 Opdrachtgever vrijwaart ADD ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van (Personeel van) ADD.

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst door ADD dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van Werkzaamheden en/of Diensten schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de Klacht(en), te worden gemeld aan ADD. 

12.2 Indien ADD een klacht gegrond acht, zal ADD de Werkzaamheden en/of Diensten alsnog verrichten/leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten/ leveren van de overeengekomen Werkzaamheden en/of Diensten onmogelijk of zinloos is, zal ADD alleen aansprakelijk zijn, voor zover van toepassing, binnen de grenzen van de bepalingen van artikel 11.

Artikel 13 Duur Opdracht/ eindigen Opdracht/ Ontbinding

13.1 Een Opdracht/Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen/aangegaan.

13.2 Elk van Partijen is gerechtigd een Opdracht/Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het einde van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

13.3 In afwijking van hetgeen in 13.2 is bepaald, heeft een Opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, de bevoegdheid om een Opdracht/Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

13.4 Een Opdracht/Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen dan wel uit de aard van de Opdracht/Overeenkomst anders voortvloeit, dan wel wanneer sprake is van een incidentele Opdracht/Overeenkomst. Een Opdracht/Overeenkomst voor bepaalde tijd, kan niet door Opdrachtgever worden opgezegd, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, betreft of indien Partijen anders zijn overeengekomen.

13.5 Indien de aard van de Opdracht dusdanig anders is dan Opdrachtgever bij het aangaan van de Opdracht/Overeenkomst ervan heeft doen voorstellen, dan wel indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is ADD gerechtigd de Opdracht/Overeenkomst per direct te beëindigen c.q. te ontbinden. De beëindiging c.q. ontbinding van de Opdracht/Overeenkomst door ADD ontslaat de Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting(en). 

13.6.1 Ieder der Partijen is gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig wordt jegens de wederpartij indien:

– de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

– op de andere partij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast;

– aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend of;

– de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd.

13.6.2 ADD is gerechtigd om haar werkzaamheden voor Opdrachtgever onmiddellijk te doen staken en eventueel de Opdracht/Overeenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden indien voldoen aan wensen of instructies van Opdrachtgever door ADD-gedragingen of nalaten oplevert in strijd met de wet of enig ander overheidsvoorschrift.

13.6.3 Ingeval van beëindiging c.q. ontbinding zal al hetgeen Opdrachtgever aan ADD verschuldigd is, terstond opeisbaar worden.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht/Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld en/of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Bij overtreding door Opdrachtgever van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan ADD een boete van € 4.000,- per overtreding, hetwelk direct opeisbaar, zulks onverminderd het recht van ADD om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding door Opdrachtgever van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 19 Toepasselijk recht, forumkeuze

19.1 Op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten/ Overeenkomsten (inclusief deze Algemene Voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden of de aanbiedingen, offertes, Opdrachten/Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

19.3 ADD is bevoegd, in afwijking van het hiervoor bepaalde, om zich tot de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever te wenden.

Contact opnemen

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of neem direct contact met ons op.

info@addsecurity.nl
+31 (0)85 06 530 24

Whatsapp openen
1
Kunnen wij je ergens mee helpen?
Stuur ons een WhatsApp bericht
Welkom bij ADD Safety Group, wij staan je graag te woord. Kunnen wij jou ergens mee helpen? Stuur snel een berichtje via WhatsApp.